Pomáhat a chránit… aneb ochrana všich osobních údajů zde

Tento dokument upravuje vztahy při sběru a zpracování dat mezi vámi – odběrateli obsahu a přihlášenými k odběru newsletteru a mnou:

 • Lukášem Dobrozenským
 • Žitomírská 468/23
  10100 Praha 10 Vršovice

lukas@dobrozensky.cz

75577267 

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Lukáš Dobrozenský, Žitomírská 468/23, Praha 10 – Vršovice, IČ 75577267.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Lukáš Dobrozenský zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem při navázání obchodního styku tzn. při objednávce či rezervaci zboží Klientem nebo při registraci zákaznického účtu. 

Zpracovávané údaje mohou obsahovat:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, číslo bankovního účtu, informace o realizovaném obchodním styku (rezervace, objednávky, registrace). Dále v případě elektronického přístupu k webovým stránkám společnosti jsou zpracovávány následující údaje: IP adresa a soubory cookies).
 • Osobní údaje citlivé: žádné

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje Klientů jsou zpracovány za účely uvedenými níže:

1.) Registrace klienta k odběru newsletterů 

Registrace klienta probíhá na základě vyplnění formuláře, který je jasně a zřetelně označen jako registrace k odběru Newsletterů. Klient se sám, dobrovolně vyplněním formuláře –  křestního jména a e-mailu, hlásí k odběru rozesílky novinek, které může Lukáš Dobrozenský zasílat. 

Klientovy není skryto nic, co by jej mohlo uvést v omyl. Nebude mu zasílána jiná komunikace nežli vyžádaná tímto souhlasem. Souhlas je jasný a odvolatelný.

Zdroje osobních údajů

1.)    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při vyplnění formuláře k přihlášení se k Odběru Newsletteru.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Klient svůj souhlas se zpracování osobních údajů poskytuje vždy dobrovolně a má možnost ho kdykoliv odvolat, a to zcela nebo částečně. Odvolání souhlasu může klient realizovat několika způsoby:

 • Emailovou žádostí zaslanou na lukas@dobrozensky.cz
 • Písemnou žádostí zaslanou na adresu Lukáš Dobrozenský, Žitomírská 468/23, 10100 Praha 10 Vršovice.

Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Klientem může Lukáš Dobrozenský zpracovávat osobní údaje pouze v případech, kdy existuje jiný účel zpracování a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel adekvátní.

Zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů klientů a zároveň hlavním zpracovatelem těchto údajů je Lukáš Dobrozenský. Vzhledem k zajištění nezbytných služeb Klientovi (např. realizace objednávky,  přeprava zboží, vstupují do zpracování i další společnosti, které tyto služby Lukáši Dobrozenskému poskytují.

Seznam spolupracujících společností:

 • Simpleshop.cz

Zpřístupnění údajů dalším subjektům

Lukáš Dobrozenský neposkytuje osobní údaje Klienta žádným subjektům vyjma výše uvedených. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze subjektů oprávněným dle právních předpisů, kterými jsou orgány činné v trestním řízení, atd.

Doba zpracování údajů osobních 

Doba, po kterou budou osobní údaje klienta zpracovávány, je závislá na účelů zpracování. Jednotlivé doby zpracování jsou blíže specifikovány níže:

 • Evidence Klienta v informačním systému na základě souhlasu s registrací:

o    Souhlas Klienta je udělován na období 5 let, po uplynutí doby nebudou dále údaje klienta zpracovávány.

o    Pokud Klient souhlas odvolá v průběhu 5 letého období, nebudou dále údaje klienta zpracovávány.

 • Zpracování za účelem splnění smlouvy:

o    Údaje Klienta budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k řádnému plnění smluvních povinností.    

 • Zákonné důvody zpracování osobních údajů:

Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů

Klientům jsou v souvislosti se zpracování osobních údajů přiznána nová práva, kterou jsou aplikována v obecném nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V těchto právech Lukáš Dobrozenský vždy vyjde svým klientům vstříc.  

Zpracování žádosti klienta bude dle nařízení realizováno nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

1.) Právo klienta na přístup k osobním údajům

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění Klienta na základě jeho aktivní žádosti získat od Lukáše Dobrozenského informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Klienta,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jde o ekvivalent práva přístupu k osobním údajům, stanoveném v § 12 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.) Právo klienta na výmaz nebo opravu osobních údajů

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost Lukáši Dobrozenskému likvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • Klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • Klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Většina vyjmenovaných případů je součástí i současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo vyplývají z jeho podstaty.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že klient může Lukáše Dobrozenského požádat o opravu svých údajů, pokud jsou nepřesné, či nesprávné a ten musí následně realizovat opravu údajů.

3.) Právo na omezení zpracování osobních údajů klienta

Klient má právo na to, aby Lukáš Dobrozenský omezila zpracování jeho osobních údajů, v těchto případech: 

 • Klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a Klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Lukáš Dobrozenský již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Lukáše Dobrozenského převažují nad oprávněnými důvody Klienta. 

Pokud bylo zpracování omezeno na základě výše uvedených případů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Klient, který dosáhl omezení zpracování na základě výše uvedených případů, je Lukášem Dobrozenským předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4.) Právo přenositelnost osobních údajů klienta

Právo na přenositelnost je zcela nové právo Klienta, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež Lukáši Dobrozenskému poskytl předat tyto údaje jinému správci. 

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.) Právo klienta vznést námitku

Klient má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace – kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Lukáše Dobrozenského či třetí strany.

Lukáš Dobrozenský osobní údaje Klienta dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Do jisté míry jde o ekvivalent práva na vysvětlení dle § 21 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Dále má Klient právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Lukáš Dobrozenský prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická, procesní a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s odběrem Newsletterů ve zvoleném formuláři Lukáše Dobrozenského na stránkách tvurcivsiti.cz

Každým z výše specifikovaných úkonů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na www.tvurcivsiti.cz

Pin It on Pinterest